ഈദ് ദിനത്തിൽ 25 ടൺ സഹായം എയർഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് 'ബേർഡ്‌സ് ഓഫ് ഗുഡ്‌നെസ്'

ഈദ് ദിനത്തിൽ 25 ടൺ സഹായം എയർഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് 'ബേർഡ്‌സ് ഓഫ് ഗുഡ്‌നെസ്'
ബേർഡ്‌സ് ഓഫ് ഗുഡ്‌നെസിന്‍റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ 30-ാമത് എയർഡ്രോപ്പ് ഓപ്പറേഷനിലൂടെ 125 ടൺ മാനുഷിക സഹായവും ഈദ് വസ്ത്രങ്ങളും വടക്കൻ ഗാസയിൽ വിതരണം ചെയ്തതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ജോയിൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് കമാൻഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതുവരെ നടത്തിയതിൽ ഏറ്റവും വലിയ എയർഡ്രോപ്പിൽ യുഎഇ വ്യോമസേനയുടെ മൂന്ന് സി -17, രണ്ട