കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച് നാഷണൽ സെൻ്റർ ഓഫ് മെറ്റീരിയോളജി

കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച്  നാഷണൽ സെൻ്റർ ഓഫ് മെറ്റീരിയോളജി
വരും ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്  നാഷണൽ സെൻ്റർ ഓഫ് മെറ്റീരിയോളജി (എൻസിഎം) കാലാവസ്ഥാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു.ഇന്ന് ഉച്ചവരെ രാജ്യത്ത് കിഴക്കൻ, പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ സംവഹന മേഘങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് എൻസിഎം അറിയിച്ചു, വിവിധ തീവ്രതകളുള്ള മഴയും മിന്നലും