2024 ഒന്നാം പാദത്തിൽ 1.7 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ ഇടപാട് രേഖപ്പെടുത്തി ദുബായിലെ ആഡംബര ഭവന വിൽപ്പന

2024 ഒന്നാം പാദത്തിൽ 1.7 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ ഇടപാട് രേഖപ്പെടുത്തി ദുബായിലെ ആഡംബര ഭവന വിൽപ്പന
നൈറ്റ് ഫ്രാങ്ക് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, 2023-ലെ ഒന്നാം പാദത്തിൽ ദുബായിൽ 10 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിനു മുകളിൽ വിലയുള്ള 105 വീടുകളുടെ വിൽപ്പന രേഖപ്പെടുത്തി, ഇത് മുൻവർഷത്തേക്കാൾ 19 ശതമാനം വർധനവാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്‌തുക്കളുടെ ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഉയർന്ന ആസ്തി