ഐറീന അസംബ്ലിയുടെ പതിനാലാം സമ്മേളനത്തിന് നാളെ തുടക്കമാകും

ഇൻ്റർനാഷണൽ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഏജൻസി (ഐറീന) അസംബ്ലിയുടെ പതിനാലാമത് സെഷനും രണ്ടാം ഭാഗവും അനുബന്ധ യോഗങ്ങളും ഏപ്രിൽ 17, 18 തീയതികളിൽ അബുദാബിയിൽ തുടങ്ങും. 'കോപ്28 ൻ്റെ ഫലം: അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, നയങ്ങൾ, നൈപുണ്യങ്ങൾ എന്നിവ മൂന്നിരട്ടിയാക്കുന്നതിനും ഊർജ്ജ സംക്രമണത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും' എന്ന വിഷയമായിരിക