ദുബായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എല്ലാ വിമാനങ്ങളും ഫ്ലൈദുബായ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു

ദുബായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എല്ലാ വിമാനങ്ങളും ഫ്ലൈദുബായ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു
ദുബായ്, 2024 ഏപ്രിൽ 16,(WAM)--യുഎഇയിലുടനീളമുള്ള ദുഷ്കരമായ കാലാവസ്ഥ ഇന്ന് ദുബായ് ഇൻ്റർനാഷണലിലെ (ഡിഎക്സ്ബി) എയർലൈനിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാര്യമായി തടസ്സപ്പെടുത്തിയതായി ഫ്ലൈ ദുബായ് വക്താവ് പറഞ്ഞു. തൽഫലമായി, പല ഫ്ലൈദുബായ് ഫ്ലൈറ്റുകളും റദ്ദാക്കപ്പെടുകയോ വിപുലമായ കാലതാമസം നേരിടുകയോ ചെയ്തു. കഠിനമായ കാലാവസ്ഥ