കഴിഞ്ഞ 75 വർഷക്കാലത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ മഴക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് യുഎഇ

കഴിഞ്ഞ 75 വർഷക്കാലത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ മഴക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് യുഎഇ
കഴിഞ്ഞ 75 വർഷത്തിനിടയിൽ രാജ്യത്ത് പെയ്ത ഏറ്റവും ശക്തമായ മഴയ്‌ക്ക് യുഎഇ ഇന്നലെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.ഏപ്രിൽ 16, ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 9 മണിവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മഴ യുഎഇയുടെ കാലാവസ്ഥാ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു അസാധാരണമായ സംഭവമാണെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും മണിക്കൂറുകളിലും മഴ കൂടുതൽ ശക്