സംഘർഷ സാഹചര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംയമനം പാലിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് യുഎഇ

സംഘർഷ സാഹചര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംയമനം പാലിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് യുഎഇ
മേഖലയിലെ പ്രാദേശിക സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സ്ഥിരത നിലനിർത്താൻ സംയമനം പാലിക്കണമെന്നും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് (യുഎഇ) ആവശ്യപ്പെട്ടു.ചർച്ചകളിലൂടെയും നയതന്ത്ര മാർഗങ്ങളിലൂടെയും നിലനിൽക്കുന്ന തർക്കങ്ങൾക്കും പ്രതിസന്ധികൾക്കും കാര്യമായ പരിഹാരങ്ങൾ കൈവരിക്കേണ