സന്ദർശകരെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് വെനീസ് ബിനാലെയിലെ യുഎഇ പവലിയൻ

സന്ദർശകരെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് വെനീസ് ബിനാലെയിലെ യുഎഇ പവലിയൻ
വെനീസ് ബിനാലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആർട്ട് എക്‌സിബിഷനിലെ നാഷണൽ പവലിയനിൽ യുഎഇ ഇന്ന് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ക്യൂറേറ്റർ തരെക് അബൗ എൽ ഫെറ്റൂഹിൻ്റെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ‘അബ്ദുള്ള അൽ സാദി: സൈറ്റ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി, സൈറ്റ്സ് ഓഫ് അംനീഷ്യ’ എന്ന അബ്ദുല്ല അൽ സാദിയുടെ കലാ പ്രദർശനം സന്ദർശകർക്കായി തുറന്നു.വെനീസ് ബിനാലെ ഇൻ്റർ