വേൾഡ് എനർജി കൗൺസിലിന്റെ ആദ്യ ഗ്ലോബൽ എനർജി ട്രാൻസിഷൻ ഇംപാക്റ്റ് അവാർഡ് കോപ്28 പ്രസിഡൻ്റിന് സമ്മാനിച്ചു

വേൾഡ് എനർജി കൗൺസിലിന്റെ ആദ്യ ഗ്ലോബൽ എനർജി ട്രാൻസിഷൻ ഇംപാക്റ്റ് അവാർഡ് കോപ്28 പ്രസിഡൻ്റിന് സമ്മാനിച്ചു
വേൾഡ് എനർജി കൗൺസിലിന്റെ ആദ്യ ഗ്ലോബൽ എനർജി ട്രാൻസിഷൻ ഇംപാക്റ്റ് അവാർഡ് യുഎഇ  വ്യവസായ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ മന്ത്രിയും കോപ്28 പ്രസിഡൻ്റുമായ ഡോ. സുൽത്താൻ അൽ ജാബറിന് സമ്മാനിച്ചു. യുഎഇ സമവായത്തിലൂടെ ഊർജ പരിവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതിനും ഊർജ മേഖലകളിൽ നെറ്റ് സീറോ എനർജി ട്രാൻസിഷനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്ര