കാലാവസ്ഥ സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതിൽ യുഎഇ മികച്ച കാര്യക്ഷമത പ്രകടിപ്പിച്ചു: ഊർജ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മന്ത്രാലയം

കാലാവസ്ഥ സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതിൽ യുഎഇ  മികച്ച കാര്യക്ഷമത പ്രകടിപ്പിച്ചു:  ഊർജ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മന്ത്രാലയം
ദുബായ്, 2024 ഏപ്രിൽ 22 (ഇടത്) --പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങളെ കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് യുഎഇ തെളിയിച്ചതായി ഊർജ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അഫയേഴ്സ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഹസൻ അൽ മൻസൂരി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. വിവിധ സ്വകാര്യ പൊതുമേഖല  സ്ഥാപനങ