സർക്കാർ നടപടികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ റുവാണ്ടയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി സംഘം യുഎഇ സന്ദർശിച്ചു

സർക്കാർ നടപടികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ റുവാണ്ടയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി സംഘം യുഎഇ സന്ദർശിച്ചു
യുഎഇയുടെ വിജയകരമായ സർക്കാർ നടപടികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ  റുവാണ്ടയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രതിനിധി സംഘം കാബിനറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഗവൺമെൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ചു. റുവാണ്ടയുടെ വികസനത്തിലും പരിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങളിലും സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി ഫെഡറൽ, മുനിസിപ്പൽ തലങ്ങളിലെ മികച്ച