'ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഓൺ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ' അന്താരാഷ്ട്ര കോൺഫറൻസിന് അബുദാബി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചു

'ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഓൺ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ' അന്താരാഷ്ട്ര കോൺഫറൻസിന്  അബുദാബി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചു
ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സ്പെർട്ട്സ് ഫോർ റിസർച്ച് എൻറിച്ച്മെൻ്റ് ആൻഡ് നോളജ് എക്സ്ചേഞ്ചുമായി (ഐഇആർക്) സഹകരിച്ച് പരിസ്ഥിതി ഡിസൈൻ, മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജീസ് സംബന്ധിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര കോൺഫറൻസിൻ്റെ ആദ്യ പതിപ്പിന് അബുദാബി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചു.ഇന്ന് സമാപിച്ച ത്രിദിന സമ്മേളനം മെക്കാനിക