സർക്കാർ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന് യുഎഇ സർവകലാശാലകളിലെ നിയമ പരിപാടികൾ നവീകരിക്കും: വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

സർക്കാർ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന് യുഎഇ സർവകലാശാലകളിലെ നിയമ പരിപാടികൾ നവീകരിക്കും: വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി
തൊഴിൽ വിപണിയുടെ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി സർവകലാശാലകളിലെ നിയമ പരിപാടികൾ നവീകരിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുകയാണ്  മന്ത്രാലയമെന്ന് യുഎഇയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോ. അഹ്മദ് ബെൽഹൂൽ അൽ ഫലാസി വ്യക്തമാക്കി. യുഎഇയിലെ നിയമവിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് അൽ തമീമി ആൻഡ് കമ്പനിയ