ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായി സുപ്‌ടെക് സംരംഭം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സിബിയുഎഇ

ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായി സുപ്‌ടെക് സംരംഭം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സിബിയുഎഇ
സൂപ്പർവൈസറി ടെക്‌നോളജി (സുപ്‌ടെക്) സംരംഭത്തിനും എൻ്റർപ്രൈസ് ഡാറ്റാ മാനേജ്‌മെൻ്റ് (ഇഡിഎം) പ്രോഗ്രാമിനുമായി പരിവർത്തന സേവനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് യുഎഇ (സിബിയുഎഇ)  ആക്‌സെഞ്ചറുമായി ഒരു പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയും ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം നടപ