2024 ഒന്നാം പാദത്തിൽ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 35.6% വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി അബുദാബി എയർപോർട്ട്

2024 ഒന്നാം പാദത്തിൽ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 35.6% വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി അബുദാബി എയർപോർട്ട്
2023-ലെ ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 2024-ൻ്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 35.6% വർധനവ് അബുദാബി എയർപോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 2024-ൻ്റെ ആദ്യ മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ 6.9 ദശലക്ഷത്തിലധികം യാത്രക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ നെറ്റ്‌വർക്കിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഓപ്പറേറ്റർ സൗകര്യമൊരുക്കി. ഈ കാലയളവിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ചലനങ്ങളിൽ 1