തീവ്രവാദ സംഘടനയായ ജസ്റ്റിസ് ആന്‍റ് ഡിഗ്നിറ്റി കമ്മിറ്റി കേസിൽ വാദം കേൾക്കുന്നത് മെയ് രണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി അബുദാബി കോടതി

തീവ്രവാദ സംഘടനയായ ജസ്റ്റിസ് ആന്‍റ് ഡിഗ്നിറ്റി കമ്മിറ്റി കേസിൽ വാദം കേൾക്കുന്നത് മെയ് രണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി അബുദാബി കോടതി
തീവ്രവാദ സംഘടനയായ ജസ്റ്റിസ് ആന്‍റ് ഡിഗ്നിറ്റി കമ്മിറ്റി ഉൾപ്പെടുന്ന 2023-ലെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഒഫൻസസ്, കേസ് നമ്പർ 87-ൻ്റെ വാദം കേൾക്കുന്നത് അബുദാബി ഫെഡറൽ അപ്പീൽ കോടതി 2024 മെയ് 2-ലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു. 84 പ്രതികൾ യുഎഇയിൽ ഒരു രഹസ്യ തീവ്രവാദ സംഘടന സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും, തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്