അറബ് ലോകത്തെ സമാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ; വെല്ലുവിളികൾ, അവസരങ്ങൾ, ഭാവി ചർച്ച ചെയ്ത് ഫുജൈറ മീഡിയ ഫോറം 2024

അറബ് ലോകത്തെ സമാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ; വെല്ലുവിളികൾ, അവസരങ്ങൾ, ഭാവി ചർച്ച ചെയ്ത് ഫുജൈറ മീഡിയ ഫോറം 2024
ഫുജൈറ മീഡിയ ഫോറം 2024-ലെ ഇന്നലത്തെ പ്രാരംഭ ഡയലോഗ് സെഷൻ "സമാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ" എന്ന വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും അറബ് ലോകത്തെ സമകാലിക മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സെഷനിൽ എമിറേറ്റ്സ് ന്യൂസ് ഏജൻസി (WAM) ഡയറക്ടർ ജനറൽ മുഹമ്മദ് ജലാൽ അൽറയ്സ്സി, യുഎഇ ഗവൺമെൻ്റ് മീഡിയ ഓഫീ