കുവൈറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാങ്കിനായി 300 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ സുകുക്ക് ഇഷ്യൂവിൽ ജോയിൻ്റ് ലീഡ് മാനേജരായി ബാങ്ക് ഓഫ് ഷാർജ

കുവൈറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാങ്കിനായി 300 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ സുകുക്ക് ഇഷ്യൂവിൽ ജോയിൻ്റ് ലീഡ് മാനേജരായി ബാങ്ക് ഓഫ് ഷാർജ
കുവൈറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാങ്കിനായുള്ള (കെഐബി) 5.5 വർഷത്തെ 300 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ അഡീഷണൽ ടയർ 1 (എടി1) 5.5 വർഷത്തെ സുകൂക്കിൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഷാർജ ജോയിൻ്റ് ലീഡ് മാനേജറായും ബുക്ക് റണ്ണറായും പ്രവർത്തിച്ചു. 2021-ന് ശേഷം കുവൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ യുഎസ് ഡോളർ എഡി1 ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു ഇത്, കൂടാതെ യുഎസ് ഡോളർ മൂലധന