ഇൻവെസ്റ്റോപ്പിയ 2024; സുസ്ഥിരമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ച പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു റോഡ്മാപ്പ്

ഇൻവെസ്റ്റോപ്പിയ 2024; സുസ്ഥിരമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ച പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു റോഡ്മാപ്പ്
ലോകത്തെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ നിക്ഷേപകർ, സംരംഭകർ, മന്ത്രിമാർ, നയരൂപകർത്താക്കൾ, സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 105-ലധികം പ്രഭാഷകരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ഇൻവെസ്റ്റോപ്പിയ 2024 അടുത്തിടെ സംഘടിപ്പിച്ചു. രാജ്യങ്ങൾക്കും സമൂഹങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ സുസ്ഥിരമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ച പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കു