ഷാർജയിലെ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് പുനരാരംഭിച്ചു

ഷാർജയിലെ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് പുനരാരംഭിച്ചു
ഷാർജ എമിറേറ്റിലുടനീളമുള്ള സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ, അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫുകൾക്കും  വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇന്ന് ക്ലാസുകൾ പുനരാരംഭിച്ചു.വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും സമീപകാല കാലാവസ്ഥ മാന്ദ്യം മൂലമുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി ഷാർജ പ്രൈവറ്റ് എജ്യുക്കേഷൻ അതോറിറ്റി(