ജോലിസ്ഥലത്ത് സുരക്ഷയ്ക്കും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം ആചരിച്ച് അബുദാബി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

ജോലിസ്ഥലത്ത് സുരക്ഷയ്ക്കും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര  ദിനം ആചരിച്ച് അബുദാബി മുനിസിപ്പാലിറ്റി
അബുദാബി സിറ്റി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പരിസ്ഥിതി, ആരോഗ്യം, സുരക്ഷാ വിഭാഗം, നിർമ്മാണ സ്ഥലങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പെരുമാറ്റം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സുരക്ഷിതത്വ സംസ്കാരം വളർത്തുന്നതിനുമായി ജോലിസ്ഥലത്ത് സുരക്ഷയ്ക്കും ആരോഗ്യത്തിനുമുള്ള  അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം ആചരിച്ചു.നിർമ്മാണ സൈറ്റുകളുട