യുഎഇ കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി ഭാവിയിലെ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത വർദ്ധിപ്പിക്കും: ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം

യുഎഇ കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി ഭാവിയിലെ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത വർദ്ധിപ്പിക്കും: ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം
സാമ്പത്തിക ഭാവി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും അന്താരാഷ്‌ട്ര നികുതി മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനുമായി  യുഎഇ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ഫെഡറൽ കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ നീക്കം രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സാമ്പത്തിക പ്രതിരോധവും സമൃദ്ധിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന