വിദേശ ആസ്തിയിൽ മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ 203 ബില്യൺ ദിർഹം വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്

വിദേശ ആസ്തിയിൽ മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ 203 ബില്യൺ ദിർഹം വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്
യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് (സിബിയുഎഇ) തങ്ങളുടെ വിദേശ ആസ്തി ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 700 ബില്യൺ യുഎഇ ദിർഹം കടന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 203 ബില്യൺ ദിർഹത്തിൻ്റെ വർധനവാണിത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഏറ്റവും പുതിയ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ വിദേശ ആസ്തി പ്രതിമാസ അടിസ്ഥാനത്ത