ഐഎസ്ഡിബി ഗ്രൂപ്പ് വാർഷിക യോഗങ്ങളിൽ ധനമന്ത്രാലയം പങ്കെടുത്തു

ഐഎസ്ഡിബി ഗ്രൂപ്പ് വാർഷിക യോഗങ്ങളിൽ ധനമന്ത്രാലയം പങ്കെടുത്തു
റിയാദിൽ  ഏപ്രിൽ 27 മുതൽ 30 വരെ നടന്ന ഇസ്ലാമിക് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് ബാങ്ക് (ഐഎസ്‌ഡിബി) ഗ്രൂപ്പ് വാർഷിക യോഗങ്ങളിൽ ധനമന്ത്രാലയം പങ്കെടുത്തു.ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമായതിന് ശേഷമുള്ള 50-ാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഐഎസ്‌ഡിബിയുടെ  ഈ വർഷത്തെ വാർഷിക യോഗം. ബോർഡ് ഓഫ് ഗവർണർമാരും ജനറൽ അസംബ്ലികളും ഐഎസ്ഡിബി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവ