അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിലാളി ദിനം ആഘോഷിക്കാൻ യുഎഇ മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം

അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിലാളി ദിനം ആഘോഷിക്കാൻ  യുഎഇ  മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം
യുഎഇയിലെ മാനവ വിഭവശേഷി  എമിറേറ്റൈസേഷൻ മന്ത്രാലയം (MoHRE) മെയ് 1 ന് ആചരിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിലാളി ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി നിരവധി പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. #ഹോനറിങ് ഹവർ വർക്കേഴ്സ്  എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന് കീഴിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന  പരിപാടി, സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിലും യുഎഇയുടെ അഭിലാ