ഫ്രഞ്ച് മാരിടൈം ഡേയുടെ രണ്ടാം പതിപ്പിന് ഊർജ്ജ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മന്ത്രാലയം ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചു

ഫ്രഞ്ച് മാരിടൈം ഡേയുടെ രണ്ടാം പതിപ്പിന് ഊർജ്ജ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മന്ത്രാലയം  ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചു
സമുദ്രമേഖലയിൽ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിനും അനുഭവങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനുമായി യുഎഇയും ഫ്രാൻസും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സംരംഭമായ ഫ്രഞ്ച് മാരിടൈം ഡേയുടെ രണ്ടാം പതിപ്പിന് യുഎഇയിലെ ഊർജ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മന്ത്രാലയം ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചു. ഫ്രാൻസുമായി സഹകരിച്ച് നടന്ന പരിപാടിയിൽ ദുബായിലെ ഫ്രാൻസ് കോൺസൽ ജനറൽ നതാലി കെന്നഡി,