അബുദാബിയിലെ സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയിലെ മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക് അളവ് വിലയിരുത്തി ഇഎഡി

അബുദാബി  പരിസ്ഥിതി ഏജൻസി(ഇഎഡി), അബുദാബി ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് കൺഫോർമിറ്റി കൗൺസിൽ (ക്യുസിസി) എന്നിവ അബുദാബി മറൈൻ പരിസ്ഥിതിയിലെ മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം നേരിടുന്നതിനായി സംയുക്ത സംരംഭം തുടരുന്നു. എമിറേറ്റിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യ പഠനമാണിത്, ഇഎഡിയുടെ ശാസ്ത്രീയ സമുദ്ര വൈദഗ്ധ്യത്തിൻ്റെയും ഗവേഷണ ശേഷിയുടെയും