മുതിർന്നവർ കുട്ടികളെപ്പോലെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ലോകം കൂടുതൽ സമാധാനപരമാകും: രചയിതാവ്

മുതിർന്നവർ കുട്ടികളെപ്പോലെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ലോകം കൂടുതൽ സമാധാനപരമാകും: രചയിതാവ്
മുതിർന്നവർ കുട്ടികളെപ്പോലെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ, ലോകം കൂടുതൽ സമാധാനപരവും മനോഹരവുമാകുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ എഴുത്തുകാരിയായ വാണി ത്രിപാഠി ടിക്കൂ വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയായവർക്ക് അഹംഭാവം, അസൂയ, സംഘർഷം, ജീവിതത്തെ നോക്കാനുള്ള സ്വാർത്ഥ വഴികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഫിൽട്ടറുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ശിശുസമ