അടിസ്ഥാന നിരക്ക് 5.40% ആയി നിലനിർത്തി സിബിയുഎഇ

അടിസ്ഥാന നിരക്ക് 5.40% ആയി നിലനിർത്തി സിബിയുഎഇ
ഓവർനൈറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫെസിലിറ്റിക്ക് (ഒഡിഎഫ്) ബാധകമായ അടിസ്ഥാന നിരക്ക് 5.40% ആയി നിലനിർത്താൻ യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് (സിബിയുഎഇ) തീരുമാനിച്ചു.റിസർവ് ബാലൻസുകളുടെ (IORB) പലിശ നിരക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്താനുള്ള യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ തീരുമാനം.സിബിയുഎഇയിൽ നിന്ന് ഹ്രസ്വകാല ലിക്