കാലാവസ്ഥ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടാൻ തങ്ങൾ പൂർണ്ണ സന്നദ്ധരാണെന്ന് സേവ

കാലാവസ്ഥ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടാൻ തങ്ങൾ പൂർണ്ണ സന്നദ്ധരാണെന്ന് സേവ
അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങളും സുസജ്ജമായ ടീമുകളും ഉപയോഗിച്ച് കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധത ഷാർജ ഇലക്ട്രിസിറ്റി, വാട്ടർ ആൻഡ് ഗ്യാസ് അതോറിറ്റി (സേവ) സ്ഥിരീകരിച്ചു.ഏപ്രിൽ 15 നും 29 നും ഇടയിൽ, സേവ ടീമുകൾ ഷാർജയിൽ 5,200, കൽബയിൽ 820, ഖോർഫക്കാനിൽ 299 റിപ്പോർട്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്