ഡിഎസ്എ 2024ൽ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച് യുഎഇ നാഷണൽ പവലിയൻ

ഡിഎസ്എ 2024ൽ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച് യുഎഇ നാഷണൽ പവലിയൻ
മലേഷ്യയിലെ ക്വാലാലംപൂരിൽ മെയ് 6 മുതൽ 9 വരെ നടക്കുന്ന ഡിഫൻസ് സർവീസസ് ഏഷ്യ (ഡിഎസ്എ) എക്സിബിഷൻ്റെ 18-ാമത് പതിപ്പിൽ യുഎഇ നാഷണൽ പവലിയൻ പങ്കെടുത്തു.60-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിരോധ, സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത 1,200 ആഗോള കമ്പനികളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന എക്സിബിഷൻ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട