ജയ്പൂർ ബിസിനസ് ഇവൻ്റിൽ നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച് റാക്കസ്

ജയ്പൂർ ബിസിനസ് ഇവൻ്റിൽ നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച് റാക്കസ്
റാസൽ ഖൈമ ഇക്കണോമിക് സോൺ (റാക്കസ്) അടുത്തിടെ ജയ്പൂരിൽ നടന്ന ഒരു ബിസിനസ് ഇവൻ്റിൽ ഈ മേഖലയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിൻ്റെ തന്ത്രപരമായ നേട്ടങ്ങൾ എടുത്തുകാട്ടി. യുഎഇ-ഇന്ത്യ സിഇപിഎ കൗൺസിലും കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി, ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരവും നിക്ഷേപ അവസരങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക