ഈ വർഷം ആദ്യ പാദത്തിലെ ടൂറിസം വരുമാനത്തിൽ 7% വളർച്ച കൈവരിച്ച് അജ്മാൻ

ഈ വർഷം ആദ്യ പാദത്തിലെ ടൂറിസം വരുമാനത്തിൽ 7% വളർച്ച കൈവരിച്ച് അജ്മാൻ
2024-ൻ്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ, അജ്മാൻ എമിറേറ്റ് മൊത്തം ടൂറിസം വരുമാനത്തിൽ 7% വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി, 2023-ലെ ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒക്യുപ്പൻസി നിരക്കിൽ 3% വർദ്ധനവും സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തിൽ 9% വളർച്ചയും ഉണ്ടായി. ശരാശരി ഹോട്ടൽ താമസം കാലാവധിയും 5% വർദ്ധിച്ചു. 2024 മെയ് 6-9 തീയതികളിൽ ദുബായ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെ