ഭവന ഗ്രാൻ്റുകൾ കൈമാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച പൗരന്മാരുടെ അഭ്യർത്ഥനകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം നൽകി എഡിഎച്ച്എ

ഭവന ഗ്രാൻ്റുകൾ കൈമാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച പൗരന്മാരുടെ അഭ്യർത്ഥനകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം നൽകി എഡിഎച്ച്എ
2018 ഒക്‌ടോബറിനു മുമ്പ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന നിയമനിർമ്മാണത്തിന് കീഴിലുള്ള ഭവന ഗ്രാൻ്റുകൾ മറ്റ് പൗരന്മാരുമായി വിൽക്കുകയോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൗരന്മാരുടെ അഭ്യർത്ഥനകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് സമർപ്പിതമായി ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചതായി അബുദാബി ഹൗസിംഗ് അതോറിറ്റി (എഡിഎച്ച്എ) പ്രഖ്യ