പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും സുഗമമായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കിയ ജീവനക്കാരെ പ്രശംസിച്ച് അബുദാബി എയർപോർട്ട്

പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും സുഗമമായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കിയ ജീവനക്കാരെ പ്രശംസിച്ച് അബുദാബി എയർപോർട്ട്
പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിൽ സുഗമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ അബുദാബി എയർപോർട്ട്സ് തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരുടെയും പങ്കാളികളുടെയും കഠിനാധ്വാനത്തെ പ്രശംസിച്ചു. കാലാവസ്ഥ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും, സർവീസ് തടസ്സങ്ങളെ നേരിടുന്നതിനും എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും സുരക്ഷിതത്വവും സൗകര്യവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും എയർപോർ