ദുബായ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സെൻ്റർ 900 ഫിൻടെക് കമ്പനികൾക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നു

ദുബായ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സെൻ്റർ 900 ഫിൻടെക് കമ്പനികൾക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നു
900 ഓളം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ടെക്നോളജി കമ്പനികളുടെ ആസ്ഥാനമായ ദുബായ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സെൻ്റർ (ഡിഐഎഫ്സി) ഇന്നൊവേഷൻ ഹബ് സാമ്പത്തിക, സാങ്കേതിക മേഖലകളുടെ തുടർച്ചയായ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാന സംഭാവന നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഹബ്ബിൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ മുഹമ്മദ് അൽബ്ലൂഷി പറഞ്ഞു.വർധിച്ച നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും