ജിയു-ജിറ്റ്സു ഏഷ്യൻ യൂണിയൻ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ 'സേഫ്ഗാർഡിംഗ് പ്രോഗ്രാം' ആരംഭിച്ചു

ജിയു-ജിറ്റ്സു ഏഷ്യൻ യൂണിയൻ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ 'സേഫ്ഗാർഡിംഗ് പ്രോഗ്രാം' ആരംഭിച്ചു
ജിയു-ജിറ്റ്‌സു ഏഷ്യൻ യൂണിയൻ (ജെജെഎയു) ജിയു-ജിറ്റ്‌സു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെഡറേഷനുമായി (ജെജെഐഎഫ്) ഏകോപിപ്പിച്ച് സുരക്ഷിതമായ കായിക പരിതസ്ഥിതികൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട സുരക്ഷാ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചു.2018 നവംബർ മുതൽ, ജെജെഐഎഫ് സുരക്ഷിത കായിക പരിസ്ഥിതി നയം അംഗീകരിച്ചു, ജിയു-ജിറ്റ്‌സുവിനായി രസകരവും