ലോകബാങ്ക് ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക്ഷോപ്പിലൂടെ യുഎഇ ദേശീയ അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തലിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു

ലോകബാങ്ക് ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക്ഷോപ്പിലൂടെ യുഎഇ ദേശീയ അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തലിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു
ലോകബാങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ നടത്തിയ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ സമാപനത്തോടെ യുഎഇ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ നാഷണൽ റിസ്ക് അസസ്‌മെൻ്റിൻ്റെ (എൻആർഎ) അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു.അബുദാബിയിൽ നാല് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ശിൽപശാലയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിദഗ്ധരും സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള നയരൂപക