മലേഷ്യയിൽ നടക്കുന്ന 18-ാമത് ഡിഎസ്എ എക്സിബിഷൻ & കോൺഫറൻസിൽ അഡ്നെക് ഗ്രൂപ്പ് പങ്കെടുക്കും

അഡ്നെക് ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഇവൻ്റ് മാനേജ്‌മെൻ്റ് കമ്പനിയായ ക്യാപിറ്റൽ ഇവൻ്റ്‌സ്, മെയ് 6 മുതൽ 9 വരെ മലേഷ്യയിലെ ക്വാലാലംപൂരിൽ നടക്കുന്ന ഡിഫൻസ് സർവീസസ് ഏഷ്യ (ഡിഎസ്എ) എക്‌സിബിഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. പ്രതിരോധ, സുരക്ഷാ വ്യവസായങ്ങളിലും സാങ്കേതികവിദ്യകളിലും വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ യുഎഇ ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രമുഖ കമ്പനി