മാധ്യമ പ്രൊഫഷണലുകൾക്കായി ഗൂഗിൾ ന്യൂസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ലോഞ്ച് പരിശീലന പരിപാടിയൊരുക്കി യുഎഇ മീഡിയ കൗൺസിൽ

മാധ്യമ പ്രൊഫഷണലുകൾക്കായി ഗൂഗിൾ ന്യൂസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ലോഞ്ച് പരിശീലന പരിപാടിയൊരുക്കി യുഎഇ മീഡിയ കൗൺസിൽ
വിവിധ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ നിന്നുമുള്ള 50-ലധികം മാധ്യമ നേതാക്കളും പത്രപ്രവർത്തകരും ഉള്ളടക്ക സ്രഷ്‌ടാക്കളും ഉൾപ്പെടുന്ന 'മീഡിയ ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിംഗ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ' ആദ്യ ഘട്ടം യുഎഇ മീഡിയ കൗൺസിലും ഗൂഗിളും പൂർത്തിയാക്കി. ദുബായ് മീഡിയ സിറ്റിയിലെ ഗൂഗിളിൻ്റെ റീജിയണൽ ആസ്