അബുദാബി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അതോറിറ്റിയിൽ ഡയറക്ടർ ജനറലിനെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച് യുഎഇ രാഷ്‌ട്രപതി

അബുദാബി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അതോറിറ്റിയിൽ ഡയറക്ടർ ജനറലിനെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച്  യുഎഇ രാഷ്‌ട്രപതി
അബുദാബി ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ യുഎഇ രാഷ്‌ട്രപതി ശൈഖ്  മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ,അബുദാബി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അതോറിറ്റിയിലെ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ സെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറലായി  മുഹമ്മദ് സയീദ് അൽ ഖുബൈസിയെ  നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.അബുദാബി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അതോറിറ്റിയിലെ ഓഡ