സുസ്ഥിരമായ പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം സാധ്യമാക്കുന്നതിന് പുതിയ ചട്ടക്കൂടുമായി ധനമന്ത്രാലയം

സുസ്ഥിരമായ പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം സാധ്യമാക്കുന്നതിന് പുതിയ ചട്ടക്കൂടുമായി  ധനമന്ത്രാലയം
രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വികസനത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് യുഎഇ ധനമന്ത്രാലയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഈ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക, സേവന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ചെലവ് കുറയ്ക്കുക, നവീകരണം, മത്സരശേഷി, വ്യക്തിഗത താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക