എഐയിൽ യുഎഇയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ദേശീയ തലത്തിൽ സംരംഭങ്ങളുടെയും പ്രോജക്റ്റുകളുടെയും സംയോജനം അനിവാര്യമാണ് : അൽ ഒലാമ

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ യുഎഇയുടെ ആഗോള നേതൃത്വത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ദേശീയ തലത്തിൽ സംരംഭങ്ങളുടെയും പ്രോജക്റ്റുകളുടെയും സംയോജനം അനിവാര്യമാണെന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ), ഡിജിറ്റൽ ഇക്കോണമി, റിമോട്ട് വർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവയുടെ സഹമന്ത്രി ഒമർ സുൽത്താൻ അൽ ഒലാമ, ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു .കൗൺസിൽ അംഗങ്