മഴ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മന്ത്രി

മഴ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മന്ത്രി
ഏപ്രിലിലെ അഭൂതപൂർവമായ മഴയിൽ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ, ഫെഡറൽ റോഡുകൾ, അണക്കെട്ടുകൾ എന്നിവ  ഊർജ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മന്ത്രി സുഹൈൽ മുഹമ്മദ് അൽ മസ്റൂയി സന്ദർശിച്ചു. ഈ പ്രദേശങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണം, അണക്കെട്ടുകളുടെയും റോഡുകളുടെയും കാര്യക്ഷമതയും സമഗ്രതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുക എന്നിവയാണ് പര്യ