റിമോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, വ്യവഹാരം എന്നിവയ്ക്കായി കേന്ദ്രീകൃത ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കാൻ ദുബായ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ

റിമോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, വ്യവഹാരം എന്നിവയ്ക്കായി കേന്ദ്രീകൃത ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കാൻ ദുബായ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ
ദുബായിലെ വിദൂര അന്വേഷണവും വ്യവഹാരവും കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് നൂതനവും കേന്ദ്രീകൃതവുമായ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള പങ്കാളിത്ത കരാറിൽ ദുബായ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷനും (ഡിപിപി) ഇ & എൻ്റർപ്രൈസസും ഒപ്പുവച്ചു.ഒരു സെൻട്രൽ ഓപ്പറേഷൻ ഹബ് വഴി ഡിപിപി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഈ പയനിയറിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ദുബാ