ആഗോള എസ്ഡിജികൾ കൈവരിക്കുന്നതിൽ യുഎഇ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു: എഫ്എഒ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

ആഗോള എസ്ഡിജികൾ കൈവരിക്കുന്നതിൽ യുഎഇ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു: എഫ്എഒ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
പാരിസ്ഥിതിക സുസ്ഥിരത, മാനുഷിക സഹായം, ആഗോള ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ ആഗോള സംരംഭങ്ങളിലെ  യുഎഇയുടെ സുപ്രധാനമായ പങ്കും, സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (SDGs) കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള അതിൻ്റെ മുൻനിര ശ്രമങ്ങളും ഗൾഫ് കോ-ഓപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും യെമനിനുമുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഉപമേഖലാ ഓഫീസിൻ്റെ (FAO-