കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധികളെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ എഐ അധിഷ്ഠിത പരിഹാരവുമായി യുഎഇ സർവ്വകലാശാല

കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധികളെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ എഐ അധിഷ്ഠിത പരിഹാരവുമായി യുഎഇ സർവ്വകലാശാല
മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തെ നേരിടാൻ എഐ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സമീപകാല കാലാവസ്ഥ സംവിധാനത്തിന് പ്രതികരണമായി, മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ നിന്നുള്ള