മെന മേഖലയിൽ കമ്പനിയുടെ വളർച്ച ലക്ഷ്യമാക്കി യുഎഇയിലെ നിക്ഷേപം വിപുലീകരിച്ച് ഐസിഇവൈഇ

മെന മേഖലയിൽ കമ്പനിയുടെ വളർച്ച ലക്ഷ്യമാക്കി യുഎഇയിലെ നിക്ഷേപം വിപുലീകരിച്ച് ഐസിഇവൈഇ
ആഗോള സാറ്റലൈറ്റ് കമ്പനിയായ ഐസിഇവൈഇയുടെ സിഇഒയും സഹസ്ഥാപകനുമായ റഫാൽ മോഡ്‌സെവ്സ്‌കി, മെന മേഖലയിൽ കമ്പനിയുടെ വളർച്ച ലക്ഷ്യമാക്കി യുഎഇയിലെ നിക്ഷേപം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കമ്പനിയുടെ തുടർച്ചയായ പ്രതിബദ്ധത സ്ഥിരീകരിച്ചു. പ്രാദേശികവും ആഗോളവുമായ വിപണികളിലെ ബിസിനസ് അവസരങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി യുഎഇയിലെ ഉപഗ്ര