യുഎഇ-ഇറാൻ സംയുക്ത കോൺസുലർ കമ്മിറ്റിയുടെ പത്താമത് യോഗം അബുദാബിയിൽ

യുഎഇ-ഇറാൻ സംയുക്ത കോൺസുലർ കമ്മിറ്റിയുടെ പത്താമത് യോഗം അബുദാബിയിൽ
കോൺസുലർ കാര്യങ്ങളിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള സഹകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് യുഎഇ-ഇറാൻ സംയുക്ത കോൺസുലർ കമ്മിറ്റിയുടെ പത്താം യോഗം അബുദാബിയിൽ നടന്നു. യുഎഇയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഖാലിദ് അബ്ദുല്ല ബെൽഹൂലും ഇറാൻ പ്രതിനിധിയായി അലിരേസ ബിക്‌ദേലിയും യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ