റഷ്യയിൽ നടക്കുന്ന സോഷ്യൽ ടെക്നോളജി ഫോറം പ്രദർശനത്തിൽ സായിദ് ഹയർ ഓർഗനൈസേഷൻ പങ്കെടുക്കും

റഷ്യയിൽ നടക്കുന്ന സോഷ്യൽ ടെക്നോളജി ഫോറം പ്രദർശനത്തിൽ സായിദ് ഹയർ ഓർഗനൈസേഷൻ പങ്കെടുക്കും
റഷ്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന സോഷ്യൽ ടെക്നോളജി ഫോറത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര പ്രദർശനത്തിൽ സായിദ് ഹയർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ പങ്കെടുക്കും. പരിപാടിയിൽ, സായിദ് ഹയർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അബ്ദുല്ല അൽ ഹുമൈദാൻ, സഹായ സാങ്കേതികവിദ്യ, സാമൂഹിക തൊഴിൽ,